Dolomitbánya...fordulat 2016-09-23

Több település nevében (köztük Kincsesbánya) Isztimér és Kincs Kultúra Sport Egyesületünk nyújtott be fellebbezést azon döntés ellen, mely lehetővé tette volna a Gúttamási kőbánya megnyitását, a kőszállítók Kincsesbányán történő áthaladását. Az ügy nem jutott el a fellebbezésig, mert a hatóság a fellebbezések nyomán felismerte, törvénysértően adta ki első fokú határozatát, melyet így visszavont és ismét első fokon folytatja az ügyet. (Külön köszönetet mondunk önzetlen segítségéért Csehóné dr. Szilasi Rita ügyvédnőnek)

A határozat visszavonását itt olvashatják:

__________________________________________________________________

 

 

Ügyszám: KTF-23087/2015., 54573/2016.

Ügyintéző: dr. Majer Andrea

Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310

Tárgy: a 48812/2016. iktatószámú határozat visszavonása és az eljárás tovább folytatása

Melléklet: -

Hivatkozási szám: -

 

HATÁROZAT

1.00 A Rencz-Park Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 8053 Bodajk, Semmelweis u. 42. KÜJ: 103396428, továbbiakban: Kft.) kérelmére az Isztimér I. – dolomit védnevű bányatelken (KTJ: 100376189) külszíni bánya működtetése és felhagyása tárgyában benyújtott környezeti hatástanulmány alapján indult közigazgatási hatósági eljárás során 23087/2015. ügyszámon és 48812/2016. iktatószámon kiadott környezetvédelmi engedélyt

visszavonom,

és az eljárást tovább folytatom.

 

2.00 Elrendelem, a határozat jogerőre emelkedését követően a befizetett 675.000 Ft, illetve 13.500 Ft jogorvoslati díjnak a fellebbezők részére történő visszafizetését.

3.00     A döntés közlése:

3.01 Jelen határozatommal megkeresem a tevékenységgel érintett települések (Isztimér, Bakonykúti, Iszkaszentgyörgy, Kincsesbánya, Fehérvárcsurgó, Bodajk) jegyzőit, hogy a határozat kézhezvételétől számított 8. napon gondoskodjanak a döntés helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről, és a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztassák a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintés lehetséges módjáról.

3.02 Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a Környezetvédelmi Hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján, valamint a központi rendszeren való közzétételéről

4.00 Jogorvoslat:

4.01 Döntésem ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (a továbbiakban: Főfelügyelőség) címzett, de hozzám 2 példányban benyújtandó – igazgatási szolgáltatási díjköteles - fellebbezéssel lehet élni.

4.02 A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

4.03 Fellebbezés benyújtásának hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton nincs helye.

 

4.04 A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. A természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1 %-a. A társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1 %-a.

INDOKOLÁS

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a Rencz-Park Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: Kft.) 2015. november 18. napján benyújtott kérelmére az Isztimér I. – dolomit védnevű bányatelken külszíni bánya működtetése és felhagyása tárgyában benyújtott környezeti hatástanulmány alapján KTF-23087/2015. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás lezárásaként 48812/2016. iktatószámú határozatában a Kft. részére környezetvédelmi engedélyt (továbbiakban: határozat) bocsátott ki.

Az eljárás során a Környezetvédelmi Hatóság a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (6b) bekezdése szerint belföldi jogsegélykéréssel fordult az Isztiméri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, valamint Bakonykúti Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, és kérte nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, illetőleg a tevékenység a településrendezési eszközökkel összhangban van-e. A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2016. március 2-án ISZTI 80-4/2016. számon küldte meg nyilatkozatát, az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2016. március 9-én B-54-4/2016. iktatószámon teljesítette a belföldi jogsegélykérést.

A határozat kiadmányozását követően a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a korábban kiadott belföldi jogsegélyét ISZTI 80-11/2016. számon módosította.

Az eljárás során Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata az I-317-2/2016. iktatószámú levelében, Kincsesbánya Község Polgármestere pedig KINCSÖ 249/2016. iktatószámú levelében kérte Kincsesbánya Község Önkormányzata részére az ügyféli jogállás megállapítását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 15. § (1) bekezdése alapján. Az ügyféli jogállást a Környezetvédelmi Hatóság Kincsesbánya Község Önkormányzata részére a 18267/2016. iktatószámú, Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata részére a 18266/2016. iktatószámú végzésében állapította meg.

Figyelemmel arra, hogy az eljárás során a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, valamint az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője is belföldi jogsegélyt adtak, és egyúttal ügyfelei is a tárgyi eljárásnak, ez összeférhetetlenséget eredményez.

A Ket. 42. § (1) bekezdése alapján az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett, hatósági közvetítőként, az ügyfél képviselőjeként, hatósági tanúként vagy szakértőként járt el, valamint a szemletárgy birtokosa és a támogató.

Az ügy elintézésében részt vesz minden, a döntés meghozatalában közreműködő szerv (szakhatóság, jogsegélyt nyújtó hatóság, véleményező szerv stb.) nevében eljáró ügyintéző, az ezeknél kiadmányozási jogkörrel vagy hatáskörrel rendelkező vezetők.

A Ket. 42. § (5) bekezdése alapján a jegyző mint hatóság nem vehet részt annak a hatósági ügynek az elintézésében, amelyben az illetékességi területének az önkormányzata, az önkormányzat szerve vagy a polgármester ellenérdekű ügyfél, illetve a határozattal az illetékességi területének az önkormányzata, az önkormányzat szerve vagy a polgármester jogosulttá vagy kötelezetté válhat, vagy az eljárás tárgyával összefüggő kötelezettséget vállal.

Aki a hatóság megkeresése során belföldi jogsegélyt ad, az eljárásban részt vevőnek minősül.

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló törvényes határidőn belül Isztimér Község Önkormányzatának képviseletében eljáró Csehóné dr. Szilasi Rita ügyvéd (8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 5.), valamint a „Kincs, Kultúra, Sport” Kulturális és Szabadidős Egyesület képviseletében Kiss Péter elnök, Szatzker Csaba egyesületi tag a Környezetvédelmi Hatóság döntése ellen fellebbezést nyújtottak be. A beadványok mellékleteként csatolásra kerültek a jogorvoslati eljárás díjának befizetését igazoló bizonylatok.

Az 51347/2016. számra iktatott fellebbezésben a Fellebbező kifogást emelt többek között azzal kapcsolatban, hogy a Környezetvédelmi Hatóság a 23087/2016. ügyszámú eljárás során nem hívta fel nyilatkozattételre a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t (továbbiakban: Zrt.) az érintett közutak tekintetében, annak ellenére, hogy a Ket. 15. § (4) bekezdése szerint – „az ügyfél jogai illetik meg az ügy elbírálásában hatóságként vagy szakhatóságként részt nem vevő szervet, amelynek feladatkörét az ügy érint” - ügyfélnek minősül a Zrt. is. A Ket. 51. § (1) bekezdése szerint az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.

Figyelemmel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság nem biztosította a nyilatkozattétel jogát a Zrt. számára, valamint, hogy az eljárás során a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, valamint az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője belföldi jogsegélyt adtak, ám egyúttal ügyfelei is a tárgyi eljárásnak, a Környezetvédelmi Hatóság a 48812/2016. iktatószámon kiadott határozatát visszavonja, és a Kft. által a kérelmére az Isztimér I. – dolomit védnevű bányatelken külszíni bánya működtetése és felhagyása tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi működési engedélyezési eljárást KTF-23087/2015. ügyszámon tovább folytatja.

A határozat visszavonásának jogalapja a Ket. 103. § (1) bekezdése.

A döntés nyilvános közzétételének jogalapja a Ket. 80. § (3) bekezdése.

Kérem a T. Jegyzőt, hogy döntésem közzétételét követő 5 napon belül tájékoztassa a Környezetvédelmi Hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a döntésbe való betekintési lehetőség módjáról!

A határozat 4.00 „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

-                 A Ket. 72.§ (1) bekezdésének megfelelően meghozott határozatom elleni fellebbezés jogát a Ket. 103. § (7) bekezdése biztosítja. A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontjára figyelemmel, a 4.01 pontban rendelkeztem. Azon ügyfelek esetében, akikkel a Környezetvédelmi Hatóság döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése, és a 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.Jelen döntésem, amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztenek elő, a közlés utáni 15. napot követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

-                 A 4.02 pontban tett figyelemfelhívás jogalapja a Ket. 98. § (1a) bekezdése. A 4.03 pontban a Ket. 99. § (3) bekezdése szerint rendelkeztem.

-                 A 4.04 pontban az alábbiakra tekintettel rendelkeztem:

Fellebbezés esetén a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (5) bekezdése alapján a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át kell fizetni, amely jelen esetben 675.000,- Ft. Természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében a jogorvoslati eljárás díja a Rend. 2. § (6) és (7) bekezdései alapján az alapeljárás díjának 1 %-a, azaz 13.500,- Ft.

Jelen határozatom Környezetvédelmi Hatóságon történő kifüggesztéséről, valamint honlapon történő megjelenéséről a Ket. 80. § (4) bekezdése alapján intézkedtem.

A Ket. 73. § (3) bekezdése alapján egy dokumentumba foglaltam a KTF-23087/2015. ügy- és 48812/2016. iktatószámú határozatot visszavonó és a KTF-23087/2015. ügyszámú eljárás tovább folytatásáról rendelkező döntéseket.

 

 

Isztimér Község Önkormányzata által 2016. augusztus 30. napján átutalással befizetett 675.000 Ft jogorvoslati díj, valamint a „Kincs, Kultúra, Sport” Kulturális és Szabadidős Egyesület által 2016. 08. 29-én átutalással befizetett 13.500 Ft jogorvoslati díjak visszafizetéséről a Rend. 7. § (1) és (2) bekezdése alapján intézkedem.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 9. §-a és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hatáskörében, valamint a Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és a 2. számú melléklet 4. pontja, a 3. számú melléklet 1. 2. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedem.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 3/2016. (II.29.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, 2016. szeptember 19.

Dr. Simon László

kormánymegbízott

nevében és megbízásából

Dr. Zay Andrea

főosztályvezető


szerző: Sz.Csaba

Impresszum
Te vagy a(z) 3051124 látogató
A weblapot készitette
Elérhetőségünk: | 8044 Kincsesbánya Kincsesi út 39. | e-mail:

Betöltési idő: 0.049 másodperc